بیشتر بخوانید

انواع آزمون ها در spss – قسمت سوم

آزمون تک نمونه ای دورها  این آزمون مواقعی به کار می‌رود که توالی مقادیر متغیرها را بخواهیم آزمون نماییم که آیا تصادفی بوده و یا نه. در واقع آزمون کی دو و یا آزمون های دیگر که در آنها توالی متغیرها بی اهمیت است، در این آزمون مهم و اصل انگاشته می‌شود. به عبارت دیگر، […]

بیشتر بخوانید

انواع آزمون ها در spss – قسمت دوم

آزمون کروسکال- والیس این آزمون متناظر غیر پارامتری آزمون F  است و همچون آزمون F ، موقعی به کار برده می‌شود که تعداد گروه ها بیش از ۲ باشد. مقیاس اندازه گیری در کروسکال والیس حداقل باید ترتیبی باشد. این آزمون برای مقایسه میانگین های بیش از ۲ نمونه رتبه ای (و یا فاصله ای) بکار […]

بیشتر بخوانید

آزمون کالماگورف- اسمیرانف دو نمونه ای Two- Sample Kalmogorov- Smiranov Test

آزمون کالماگورف- اسمیرانف  این آزمون از نوع ناپارامتری است و برای ارزیابی همقوارگی متغیرهای رتبه ای در دو نمونه (مستقل و یا غیر مستقل) و یا همقوارگی توزیع یک نمونه با توزیعی که برای جامعه فرض شده است، به کار می‌رود (اسمیرانف یک نمونه ای). این آزمون در مواردی به کار می‌رود که متغیرها رتبه […]

بیشتر بخوانید

انواع آزمون ها در spss

انواع آزمون ها در spss   آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای)  این آزمون از نوع ناپارامتری است و برای ارزیابی همقوارگی متغیرهای اسمی به کار می‌رود. این آزمون تنها راه حل موجود برای آزمون همقوارگی در مورد متغیرهای مقیاس اسمی با بیش از دو مقوله است، بنابراین کاربرد خیلی زیادتری نسبت به […]

بیشتر بخوانید

کدام آزمون آماری برای تحقیق ما مناسب است؟

کدام آزمون آماری برای تحقیق ما مناسب است؟ شاخه های مختلف علوم برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های مختلفی مانند روش های ذیل استفاده می نمایند: الف) روش تحلیل محتوا ب) روش تحلیل آماری ج) روش تحلیل ریاضی د) روش اقتصاد سنجی ه) روش ارزشیابی اقتصادی و) … تمرکز این نوشتار بر […]

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت