دانلود پروژه spss رابطه سبک رهبری توزیعی با رفتار شهروندی سازمانی (رشته مدیریت)

دانلود پروژه spss رابطه سبک رهبری توزیعی با رفتار شهروندی سازمانی (رشته مدیریت)

این پروژه در دی ماه ۹۴ در سایت قرار داده شده.

موضوع: رابطه سبک رهبری توزیعی با رفتار شهروندی سازمانی در یکی ار ادارات

فرضیه:دارد

پرسشنامه: دارد (۱عدد + کلید)

تعداد نمونه:۱۰۰ نفر

تعداد صفحات:۱۲صفحه با فونت ۱۲(B nazanin)

داده های خام:موجود

فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد)

زبان:جدول ها هم به صورت انگلیسی و هم به صورت فارسی موجود میباشند.

در این پروژه موارد زیر به کار رفته است:

۱مشخصات توصیفی شامل: فراوانی و درصد فراوانی و فراوانی نمونه به همراه فراوانی تجمعی

۲مشخصات اماری شامل: میانگین،میانه،مد،انحراف استاندارد،واریانس ،دامنه تغییرات، و مینیمم و ماکزیم. ، جدول توزیع فراوانی،

انواع نمودار شامل: نمودار خطی، نمودار دایره ای ، نمودار میله ای ،نمودار هیستوگرام

ازمونهای به کار رفته در این پروژه:

ازمون کلوموگراف اسمیرنف(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)

ازمون ضریب همبستگی پیرسون( pearson correlation)

ازمون رگرسیون تک متغیره (regression)

منبع : www.spssv21.irUntitled-1

مشخصات پرسشنامه

 

قیمت:۳۹۰۰۰ تومان

 

 

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت