بیشتر بخوانید

دانلود پرسشنامه کارآفرینی

دانلود پرسشنامه کارآفرینی این پرسشنامه دارای ۲۸سوال و دارای ۴ خرده مقیاس و  ۵ گزینه ای  می باشد. پرسشنامه استاندارد: پرسشنامه استاندارد پرسشنامه‌ای است که به واسطه یک پژوهش و با   «هدف ساخت پرسشنامه» به دنیای علم معرفی شده باشد، به طوریکه شواهد روان سنجی و مورد تأیید بودن این پرسشنامه در قالب یک مقاله […]

بیشتر بخوانید

دانلود پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اسمیت و ارگان ۱۹۸۳

دانلود پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اسمیت و ارگان ۱۹۸۳ این پزسشنامه دارای ۱۶ سوال و ۴ مولفه و ۵ گزینه ای  می باشد.   پرسشنامه استاندارد: پرسشنامه استاندارد پرسشنامه‌ای است که به واسطه یک پژوهش و با   «هدف ساخت پرسشنامه» به دنیای علم معرفی شده باشد، به طوریکه شواهد روان سنجی و مورد تأیید […]

بیشتر بخوانید

دانلود پرسشنامه سبک تصمیم گیری

دانلود پرسشنامه سبک تصمیم گیری این پرسشنامه دارای ۲۵سوال وبه صورت ۵گزینه ای می باشد. پرسشنامه استاندارد: منظور از پرسشنامه استاندارد یا هنجار شده که معادل آن در زبان انگلیسی Standardized Questionnaire یا Normalized questionnaire است،  پرسشنامه‌ای است که به واسطه یک پژوهش و با   «هدف ساخت پرسشنامه» به دنیای علم معرفی شده باشد، به […]

بیشتر بخوانید

دانلود پرسشنامه شخصیت تاریک

دانلود پرسشنامه شخصیت تاریک این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و ۳مولفه وبه صورت ۳گزینه ای می باشد. پرسشنامه استاندارد: منظور از پرسشنامه استاندارد یا هنجار شده که معادل آن در زبان انگلیسی Standardized Questionnaire یا Normalized questionnaire است،  پرسشنامه‌ای است که به واسطه یک پژوهش و با   «هدف ساخت پرسشنامه» به دنیای علم معرفی شده باشد، […]

بیشتر بخوانید

دانلود پرسشنامه چند عاملی رهبری (MLQ)

دانلود پرسشنامه چند عاملی رهبری (MLQ) این پرسشنامه دارای ۴۵ سوال و به صورت ۵ گزینه ای می باشد.   پرسشنامه استاندارد: منظور از پرسشنامه استاندارد یا هنجار شده که معادل آن در زبان انگلیسی Standardized Questionnaire یا Normalized questionnaire است،  پرسشنامه‌ای است که به واسطه یک پژوهش و با   «هدف ساخت پرسشنامه» به دنیای علم […]

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت