دانلود پروژه تاثیر عوامل فنی-اجتماعی بر تسهیم دانش (رشته مدیریت)

دانلود پروژه تاثیر عوامل فنی-اجتماعی بر تسهیم دانش (رشته مدیریت)

دانلود پروژه Spss در زمینه مدیریت

موضوع:تاثیر عوامل فنی-اجتماعی بر تسهیم دانش

فرضیه:دارد

پرسشنامه: دارد (۱عدد + کلید)

تعداد نمونه:۱۰۰ نفر

تعداد صفحات:۱۹صفحه با فونت ۱۲(B nazanin)

داده های خام:موجود

فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد)

زبان:جدول ها هم به صورت انگلیسی و هم به صورت فارسی موجود میباشند.

در این پروژه موارد زیر به کار رفته است:

۱مشخصات توصیفی شامل: فراوانی و درصد فراوانی و فراوانی نمونه به همراه فراوانی تجمعی

۲مشخصات اماری شامل: میانگین،میانه،مد،انحراف استاندارد،واریانس ،دامنه تغییرات، و مینیمم و ماکزیم. ، جدول توزیع فراوانی،

انواع نمودار شامل: نمودار خطی، نمودار دایره ای ، نمودار میله ای ،نمودار هیستوگرام

ازمونهای به کار رفته در این پروژه:

ازمون کلوموگراف اسمیرنف(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)

ازمون تی تک نمونه ای(One-Sample t test)

ازمون ضریب همبستگی پیرسون( pearson correlation)

ازمون تی با دو گروه مستقل(Independent Samples Test)

ازمون رگرسیون چند متغیره (regression)

ازمون فرید من(freidman)

منبع : www.spssv21.irUntitled-1

قیمت: ۴۸۰۰۰ تومان
طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت