بیشتر بخوانید

دانلود پرسشنامه ارزیابی ریسک در پروژه های عمرانی

دانلود پرسشنامه ارزیابی ریسک در پروژه های عمرانی این پرسشنامه دارای ۲۰سوال و ۴ خرده مقیاس  و به صورت  ۵ گزینه ای  می باشد. پرسشنامه استاندارد: پرسشنامه استاندارد پرسشنامه‌ای است که به واسطه یک پژوهش و با   «هدف ساخت پرسشنامه» به دنیای علم معرفی شده باشد، به طوریکه شواهد روان سنجی و مورد تأیید بودن […]

بیشتر بخوانید

دانلود پرسشنامه علل تاخیر پروژه های پیمانکاری

دانلود پرسشنامه علل تاخیر پروژه های پیمانکاری این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال  و  ۵ گزینه ای  می باشد. پرسشنامه استاندارد: پرسشنامه استاندارد پرسشنامه‌ای است که به واسطه یک پژوهش و با   «هدف ساخت پرسشنامه» به دنیای علم معرفی شده باشد، به طوریکه شواهد روان سنجی و مورد تأیید بودن این پرسشنامه در قالب یک مقاله […]

بیشتر بخوانید

دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ

دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و به صورت ۵ گزینه ای لیکرت می باشد پرسشنامه استاندارد: پرسشنامه استاندارد پرسشنامه‌ای است که به واسطه یک پژوهش و با   «هدف ساخت پرسشنامه» به دنیای علم معرفی شده باشد، به طوریکه شواهد روان سنجی و مورد تأیید بودن این پرسشنامه در […]

بیشتر بخوانید

دانلود پرسشنامه استاندارد رفتار مدنی سازمانی بل و منگوگ (۲۰۰۲)

دانلود  پرسشنامه استاندارد رفتار مدنی سازمانی بل و منگوگ (۲۰۰۲) این پرسشنامه دارای ۲۰سوال و به صورت ۷ گزینه ای لیکرت می باشد پرسشنامه استاندارد: پرسشنامه استاندارد پرسشنامه‌ای است که به واسطه یک پژوهش و با   «هدف ساخت پرسشنامه» به دنیای علم معرفی شده باشد، به طوریکه شواهد روان سنجی و مورد تأیید بودن این پرسشنامه […]

بیشتر بخوانید

دانلود پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

دانلود پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی این پرسشنامه دارای ۴۷سوال و به صورت ۵ گزینه ای لیکرت می باشد پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی توسط پینتریچ و در گروت ساخته شده است. این پرسشنامه با ۴۷ عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ( راهبردهای شناختی و فراشناختی )تنظیم شده است.  پرسشنامه استاندارد: پرسشنامه […]

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت