بیشتر بخوانید

رسم نمودار برای جدول متقاطع در نرم افزار spss

اطلاعاتی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل demo است. در این فایل عوامل موثر بر خرید افراد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. متغیرهای مالکیت دستگاه دیجیتالی (ownpda)، میزان درامد افراد به صورت طبقه بندی شده (inccat) و سطح تحصیلات (ed) مورد استفاده قرار می گیرد. در […]

بیشتر بخوانید

رسم نمودار هیستوگرام در نرم افزار spss

رسم نمودار هیستوگرام در نرم افزار spss اطلاعاتی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل contact که یک مجموعه داده ی فرضی است می باشد و در ان مسئله مورد مطالعه لیست معاملات برای یک گروه از بازاریابها است و شرکت های مورد معامله در پنج حوزه فعالیت می […]

بیشتر بخوانید

واریانس چیست؟ تفاوت آن با انحراف معیار چیست؟

واریانس چیست؟ تفاوت آن با انحراف معیار چیست؟ پرکاربردترین شاخص پراکندگی واریانس (variance) است که از طریق فرمول زیر محاسبه می شود. اگر واریانس صفر باشد تمامی نمونه ها دارای مقدار یکسانی هستند. هر چه واریانس بزرگتر باشد مقدار پراکندگی مشاهدات بیشتر است. برای محاسبه واریانس داده ها را به توان ۲ رساندیم بنابراین این شاخص دارای […]

بیشتر بخوانید

نمونه گیری چیست؟

نمونه گیری چیست؟ آیا در همه تحقیقات می توان کلیه جامعه آماری را مورد آزمایش و بررسی قرار داد؟ مثال: اگر بخواهیم با آزمایش طول عمر تمام لامپ های تولیدی شرکت آلفا را به دست آوریم با ید تمام لامپ ها را روشن کنیم تا بسوزد که این کار غیر معقول است. ( تمام محصولات […]

بیشتر بخوانید

اهداف تحلیل رگرسیون

اهداف تحلیل  رگرسیون با انجام رگرسیون می خواهیم اهداف زیر را دنبال کنیم : ۱-  بدست آوردن رفتار متغییر y توسط متغییر x ،یعنی اینکه متغیر y  با تغییر x  در نمونه ها چه رفتاری را از خود نشان می دهد. مثلا در نمونه ای این رفتار خطی  است یا اینکه شکل منحنی خواهد داشت. […]

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت