بیشتر بخوانید

واریانس چیست؟ تفاوت آن با انحراف معیار چیست؟

واریانس چیست؟ تفاوت آن با انحراف معیار چیست؟ پرکاربردترین شاخص پراکندگی واریانس (variance) است که از طریق فرمول زیر محاسبه می شود. اگر واریانس صفر باشد تمامی نمونه ها دارای مقدار یکسانی هستند. هر چه واریانس بزرگتر باشد مقدار پراکندگی مشاهدات بیشتر است. برای محاسبه واریانس داده ها را به توان ۲ رساندیم بنابراین این شاخص دارای […]

بیشتر بخوانید

به دست آوردن شاخص های مرکزی و پراکندگی در نرم افزار spss

به دست آوردن شاخص های مرکزی و پراکندگی در نرم افزار spss اطلاعاتی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل contact که یک مجموعه داده ی فرضی است می باشد و در ان مسئله مورد مطالعه لیست معاملات برای یک گروه از بازاریابها است و شرکت های مورد معامله […]

بیشتر بخوانید

تحلیل عاملی

مقدمه تحلیل عاملی نامی است عمومی برای برخی از روشهای چند متغیره که هدف اصلی آن خلاصه کردن داده هاست. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها می پردازد و در نهایت آنها را در قالب عاملهای عمومی محدودی دسته بندی کرده تبیین می کند. در این تکنیک تمام متغیرها به عنوان […]

بیشتر بخوانید

آزمون ویلکاکسون (آزمون آماری ناپارامتری مقایسه دو گروه وابسته)

مثال : اثر ۷ ماده شیمیایی در ۷روز مختلف بر روی عملکرد یک فرآیند شیمیایی بررسی شده است. چون هر آزمایشگر در هر روز تنها قادر بوده است ۳ ماده شیمیایی را آزمایش کند، از یک طرح بلوکی ناقص استفاده شده است. با توجه به داده های جمع آوری شده مقدار اماره D برابر ۷٫۷۱ […]

بیشتر بخوانید

اطلاعات نامعلوم یا مقادیر گمشده (missing value)

هنگامی که به جمع آوری اطلاعات به خصوص از طریق پرسشنامه می پردازیم ممکن است بعضی از سوالات بدون پاسخ رها شده باشد در این مواقع چه برخوردی باید با این موارد نمود آیا می توانیم به راحتی آن ها را نادیده گرفته و به تجزیه و تحلیل داده های موجود بپردازیم؟ مثال: مطالعه ای […]

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت