• 3825
 • 3846
 • 2629

  تحلیل آماری همه رشته ها

 • 585

  تحلیل اماری فصل چهارم پایان نامه

 • 2242

  انجام تحلیل اماری

 • 2241

  انجام پروژه اس پی اس اس

 • 2786

  تلفن تماس 09399861113

 • 3333

  نرم افزار SMART PLS

 • 3336

  نرم افزار IBM SPSS AMOS

دانلود فیلم آموزشی آزمون تی تک نمونه ای”One Sample T Test” در spss

دانلود فیلم آموزشی آزمون تی تک نمونه ای”One Sample T Test”در spss

دانلود فیلم آموزشی مبحث الفای کرونباخ،نمودار ها و شاخص های مرکزی و پراکندگی به همراه آزمون تی در نرم افزار spss

در این فیلم آموزشی به بررسی آزمون میانگین نمونه‌ تکی خواهیم پرداخت بنابراین با یک نمونه از جامعه آماری سروکار خواهیم داشت.

پیش‌نیازهای ضروری برای آزمون میانگین نمونه تکی (One Sample T Test)

قبل از هر چیز باید از شرایط و فرضیاتی که آزمون میانگین نمونه تکی باید داشته باشد مطلع باشیم. در زیر فهرستی از این فرضیات دیده می‌شود:

 • داده‌ها کمی (عددی) هستند.
 • توزیع جامعه آماری نرمال است.
 • واریانس جامعه آماری ثابت ولی نامعلوم است. این پارامتر باید توسط مشاهدات نمونه‌ای محاسبه یا برآورد شود.

6.1

 

 

لینک خرید فیلم آموزشی

لینک خرید فیلم آموزشی:

دریافت فیلم آموزشی آزمون تی تک نمونه ای در spss

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت