بیشتر بخوانید

دانلود فیلم آموزشی مجذور کای اسکوئر یا خی دو-تک متغیره(Chi-Square) در spss

دانلود فیلم آموزشی مجذور کای اسکوئر یا خی دو-تک متغیره(Chi-Square) در spss با مشاهده این آموزش قادر خواهید بود    نحوه انجام و تفسیر این آزمون را به کمک نرم افزار spss یاد بگیرید این روش آماری را مطابق سرفصل ذکر شده به تنهایی توسط نرم افزار انجام دهید و خروجی ها را تفسیر کنید […]

بیشتر بخوانید

دانلود فیلم آموزشی تی زوجی (Paired-Samples T Test) در spss

دانلود فیلم آموزشی تی زوجی (Paired-Samples T Test) در spss در این فیلم آموزش به بررسی اژمون تی زوجی همراه با مثال با کیفیت نرمال پرداخته شده است. پیشفرض‌های تحلیل t زوجی یا آزمون تی وابسته ۱- توزیع داده‌ها باید نرمال باشد (با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف). ۲- داده‌ها باید در مقیاس فاصله‌ای یا […]

بیشتر بخوانید

دانلود فیلم آموزشی تحلیل واریانس (One-way ANOVA) در spss

دانلود فیلم آموزشی تحلیل واریانس (One-way ANOVA) در spss در این فیلم اموزشی به بررسی آزمون انوا (تحلیل واریانس) همرا با ذکر مثال پرداخته شده است. تحلیل واریانس و روش‌های تجزیه واریانس، یکی دسته از مدل‌های آماری هستند که قادرند اختلاف بین گروه‌ها یا دسته‌ها را بررسی کنند. این روش توسط «رونالد فیشر» (R. A. Fisher) […]

بیشتر بخوانید

دانلود فیلم آموزشی آزمون تی با دو نمونه مستقل”Independent-Samples T Test” در spss

دانلود فیلم آموزشی آزمون تی با دو نمونه مستقل”Independent-Samples T Test” در spss در این فیلم اموزشی با کیفیت نرمال همراه با ذکر مثال به آزمون تی با دو نمونه مستقل “Independent-Samples T Test” پرداخته شده است. .   لینک خرید فیلم آموزشی لینک خرید فیلم آموزشی: دریافت فیلم آموزشی  آزمون تی با دو نمونه مستقل”Independent-Samples T Test”  […]

بیشتر بخوانید

دانلود فیلم آموزشی آزمون تی تک نمونه ای”One Sample T Test” در spss

دانلود فیلم آموزشی آزمون تی تک نمونه ای”One Sample T Test”در spss دانلود فیلم آموزشی مبحث الفای کرونباخ،نمودار ها و شاخص های مرکزی و پراکندگی به همراه آزمون تی در نرم افزار spss در این فیلم آموزشی به بررسی آزمون میانگین نمونه‌ تکی خواهیم پرداخت بنابراین با یک نمونه از جامعه آماری سروکار خواهیم داشت. […]

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت