• 3825
 • 3846
 • 2629

  تحلیل آماری همه رشته ها

 • 585

  تحلیل اماری فصل چهارم پایان نامه

 • 2242

  انجام تحلیل اماری

 • 2241

  انجام پروژه اس پی اس اس

 • 2786

  تلفن تماس 09399861113

 • 3333

  نرم افزار SMART PLS

 • 3336

  نرم افزار IBM SPSS AMOS

دانلود پروژه spss برای همه رشته ها(روانشناسی،مدیریت،علوم اجتماعی،زبان انگلیسی،و….)

دانلود پروژه spss برای همه رشته ها

فرضیه:دارد

پرسشنامه: دارد(۱عدد )

تعداد نمونه:۶۰ نفر

تعداد صفحات:۲۴ صفحه با فونت ۱۲(B nazanin)

داده های خام:موجود

فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد)

ازمونهای به کار رفته در این پروژه:

ازمون کلوموگراف اسمیرنف(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)

ازمون تی تک نمونه ای(One-Sample t test)

ازمون تی با دو گروه مستقل

ازمون تی وابسته

ازمون ضریب همبستگی پیرسون 

ازمون ضریب همبستگی کرامر

ازمون ضریب همبستگی اسپیرمن

ازمون تحلیل واریانس یک راهه(oneway anova)

ازمون تحلیل واریانس دو راهه(oneway anova)

ازمون رگرسیون خطی چند متغییره و تعیین معادله خط (regression)

ازمون نسبت موفقیت یک جامعه

ازمون نسبت موفقیت دو جامعه

ازمون کوکران

آزمون استقلال

ازمون ویلکایسون

ازمون یومن ویتنی

ازمون کرسکال والیس

ازمون مک نمار

ازمون فرید من

در این پروژه موارد زیر به کار رفته است:

۱-مشخصات توصیفی شامل: فراوانی و درصد فراوانی و فراوانی نمونه به همراه فراوانی تجمعی

۲- مشخصات اماری شامل: میانگین،میانه،مد،انحراف استاندارد،واریانس ،دامنه تغییرات، و مینیمم و ماکزیم. ، جدول توزیع فراوانی،

انواع نمودار شامل: نمودار خطی، نمودار دایره ا ی، نمودار میله ای ،نمودار هیستوگرام

 

منبع : www.spssv21.irUntitled-1

 

قیمت: ۷۰۰۰۰ تومان

 

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت