• 3825
 • 3846
 • 2629

  تحلیل آماری همه رشته ها

 • 585

  تحلیل اماری فصل چهارم پایان نامه

 • 2242

  انجام تحلیل اماری

 • 2241

  انجام پروژه اس پی اس اس

 • 2786

  تلفن تماس 09399861113

 • 3333

  نرم افزار SMART PLS

 • 3336

  نرم افزار IBM SPSS AMOS

دانلود پروژه spss برای رشته مدیریت،علوم اجتماعی روانشناسی،حقوق،زبان انگلیسی،معماری و …

دانلود پروژه spss برای رشته مدیریت،علوم اجتماعی روانشناسی،حقوق،زبان انگلیسی،معماری و …

فرضیه:دارد

پرسشنامه: دارد(۱عدد )

تعداد نمونه:۹۰نفر

تعداد صفحات:۲۴ صفحه با فونت ۱۲(B nazanin)

داده های خام:موجود

فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد)

ازمونهای به کار رفته در این پروژه:

ازمون کلوموگراف اسمیرنف(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)

ازمون تی تک نمونه ای(One-Sample t test)

ازمون تی با دو گروه مستقل

ازمون تی وابسته

ازمون ضریب همبستگی پیرسون 

ازمون ضریب همبستگی کرامر

ازمون ضریب همبستگی اسپیرمن

ازمون تحلیل واریانس(oneway anova)

ازمون رگرسیون خطی چند متغییره و تعیین معادله خط (regression)

ازمون کوکران

ازمون ویلکایسون

ازمون یومن ویتنی

ازمون کرسکال والیس

ازمون مک نمار

ازمون فرید من

در این پروژه موارد زیر به کار رفته است:

۱-مشخصات توصیفی شامل: فراوانی و درصد فراوانی و فراوانی نمونه به همراه فراوانی تجمعی

۲- مشخصات اماری شامل: میانگین،میانه،مد،انحراف استاندارد،واریانس ،دامنه تغییرات، و مینیمم و ماکزیم. ، جدول توزیع فراوانی،

انواع نمودار شامل: نمودار خطی، نمودار دایره ا ی، نمودار میله ای ،نمودار هیستوگرام

 

منبع : www.spssv21.irUntitled-1

 

قیمت: ۷۸۰۰۰ تومان

 

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت