• 3825
 • 3846
 • 2629

  تحلیل آماری همه رشته ها

 • 585

  تحلیل اماری فصل چهارم پایان نامه

 • 2242

  انجام تحلیل اماری

 • 2241

  انجام پروژه اس پی اس اس

 • 2786

  تلفن تماس 09399861113

 • 3333

  نرم افزار SMART PLS

 • 3336

  نرم افزار IBM SPSS AMOS

دانلود پروژه Spss برای رشته روانشناسی

دانلود پروژه Spss برای رشته روانشناسی
فرضیه:دارد
پرسشنامه: دارد(۲عدد)
تعداد نمونه:۱۵۰نفر
تعداد صفحات:۱۳صفحه با فونت ۱۲(B nazanin)
داده های خام:موجود
فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد)
زبان:جدول ها هم به صورت انگلیسی و هم به صورت فارسی موجود میباشند.

آزمونهای به کار رفته در این پروژه:
ازمون الفای کرونباخ(Reliability Statistics)
ازمون کلوموگراف اسمیرنف(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)
ازمون ضریب همبستگی پیرسون( pearson correlation)
ازمون تحلیل واریانس(oneway anova)
ازمون رگرسیون خطی تعیین معادله خط (regression)
در این پروژه موارد زیر به کار رفته است:
۱مشخصات توصیفی شامل: فراوانی و درصد فراوانی و فراوانی نمونه به همراه فراوانی تجمعی
۲مشخصات اماری شامل: میانگین،میانه،مد،انحراف استاندارد،واریانس ،دامنه تغییرات، و مینیمم و ماکزیم. ، جدول توزیع فراوانی،
انواع نمودار شامل: نمودار میله ای ،نمودار هیستوگرام

منبع : www.spssv21.irUntitled-1

 

قیمت: ۵۹۰۰۰ تومان

 

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت