• 3825
 • 3846
 • 2629

  تحلیل آماری همه رشته ها

 • 585

  تحلیل اماری فصل چهارم پایان نامه

 • 2242

  انجام تحلیل اماری

 • 2241

  انجام پروژه اس پی اس اس

 • 2786

  تلفن تماس 09399861113

 • 3333

  نرم افزار SMART PLS

 • 3336

  نرم افزار IBM SPSS AMOS

دانلود پروژه Spss برای رشته روانشناسی-شماره ۳

دانلود پروژه Spss برای رشته روانشناسی-شماره ۳
فرضیه:دارد
پرسشنامه: دارد(۱عدد)

تعداد نمونه:۵۰ نفر

تعداد صفحات:۱۶صفحه با فونت ۱۲(B nazanin)

داده های خام:موجود

فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد)
زبان:جدول ها هم به صورت انگلیسی و هم به صورت فارسی موجود میباشند.

آزمونهای به کار رفته در این پروژه:

ازمون الفای کرونباخ(Reliability Statistics)

ازمون کلوموگراف اسمیرنف(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)

ازمون تی تک نمونه ای

ازمون تی دو نمونه مستقل

ازمون تی همیسته(وابسته)

ازمون ضریب همبستگی پیرسون( pearson correlation)

ازمون ضریب همبستگی اسپیرمن

ازمون همبستگی خی دو

ازمون تحلیل واریانس(oneway anova)

ازمون رگرسیون چند متغیره (regression)

در این پروژه موارد زیر به کار رفته است:

۱مشخصات توصیفی شامل: فراوانی و درصد فراوانی و فراوانی نمونه به همراه فراوانی تجمعی

۲– مشخصات اماری شامل: میانگین،میانه،مد،انحراف استاندارد،واریانس ،دامنه تغییرات، و مینیمم و ماکزیم. ، جدول توزیع فراوانی،

انواع نمودار شامل: نمودار میله ای ،نمودار هیستوگرام

 

منبع : www.spssv21.irUntitled-1

قیمت: ۶۹۰۰۰ تومان

 

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت