دانلود پروژه spss کلاسی شماره ۴(برای همه رشته ها )

دانلود پروژه spss کلاسی شماره ۴(برای همه رشته ها )

پرسشنامه : دارد(۲۰ سوالی ،۵ گزینه ای طیف لیکرت)

فرضیه:دارد
تعداد نمونه:۷۵ نفر
تعداد صفحات:۱۷صفحه 
داده های خام:موجود
فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد)
زبان:جدول ها هم به صورت انگلیسی می باشد.

آزمونهای به کار رفته در این پروژه:
ازمون الفای کرونباخ(Reliability Statistics)
ازمون کلوموگراف اسمیرنف(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)
ازمون تی تک نمونه ای(One-Sample t test)

ازمون تی دو نمونه مستقل
ازمون استقلال (chi-square)
ازمون تحلیل واریانس  (anova) 
در این پروژه موارد زیر به کار رفته است:
۱مشخصات توصیفی شامل: فراوانی و درصد فراوانی و فراوانی نمونه به همراه فراوانی تجمعی
۲مشخصات اماری شامل: میانگین،میانه،مد،انحراف استاندارد،واریانس ،دامنه تغییرات، و مینیمم و ماکزیم. ، جدول توزیع فراوانی،
انواع نمودار شامل: نمودار خطی، نمودار دایره ای ، نمودار میله ای ،نمودار هیستوگرام،نمودار جعبه ای،نمودار ساقه و برگ

منبع : www.spssv21.irUntitled-1

درگاه پرداخت 
قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت