• 2629

  تحلیل آماری همه رشته ها

 • 585

  تحلیل اماری فصل چهارم پایان نامه

 • 1506

  دانلود پروژه اماده spss (کلیک کنید)

 • 2242

  انجام تحلیل اماری

 • 2241

  انجام پروژه اس پی اس اس

 • 2786

  تلفن تماس 09399861113

 • 3333

  نرم افزار SMART PLS

 • 3336

  نرم افزار IBM SPSS AMOS

دانلود پروژه spss در زمینه رضایت شغلی -شماره ۳

دانلود پروژه spss در زمینه رضایت شغلی -شماره ۳

پرسشنامه:دارد (۲ عدد)

فرضیه:دارد
تعداد نمونه:۲۰ نفر
تعداد صفحات:۱۲صفحه با فونت ۱۲(B nazanin)
داده های خام:موجود
فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد)
زبان:جدول ها هم به صورت انگلیسی و هم به صورت فارسی موجود میباشند.

آزمونهای به کار رفته در این پروژه:
ازمون الفای کرونباخ(Reliability Statistics)
ازمون کلوموگراف اسمیرنف(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)
ازمون فریدمن
ازمون رگرسیون (regression)
ازمون ضریب همبستگی  (correlate) 
در این پروژه موارد زیر به کار رفته است:
۱مشخصات توصیفی شامل: فراوانی و درصد فراوانی و فراوانی نمونه به همراه فراوانی تجمعی
۲مشخصات اماری شامل: میانگین،میانه،مد،انحراف استاندارد،واریانس ،دامنه تغییرات، و مینیمم و ماکزیم. ، جدول توزیع فراوانی،

www.spssv21.irUntitled-1

درگاه پرداخت 
قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت