• 3825
 • 3846
 • 2629

  تحلیل آماری همه رشته ها

 • 585

  تحلیل اماری فصل چهارم پایان نامه

 • 2242

  انجام تحلیل اماری

 • 2241

  انجام پروژه اس پی اس اس

 • 2786

  تلفن تماس 09399861113

 • 3333

  نرم افزار SMART PLS

 • 3336

  نرم افزار IBM SPSS AMOS

دانلود فیلم آموزشی مبحث الفای کرونباخ،نمودار ها و شاخص های مرکزی و پراکندگی به همراه آزمون تی در نرم افزار spss

دانلود فیلم آموزشی مبحث الفای کرونباخ،نمودار ها و شاخص های مرکزی و پراکندگی به همراه آزمون تی در نرم افزار spss

در این فیلم اموزشی انواع مباحث فوق و انواع نمودارها و شاخص ها با ذکر مثال توضیح داده شده است

در بررسی پرسشنامه‌های مرتبط با تحقیقات آماری، از معیاری به منظور سنجش اعتبار پاسخ‌های ارائه شده در گویه‌ها (هر پرسش در پرسشنامه) استفاده می‌شود که به «آلفای کرونباخ» (αα Cronbach’s) مشهور است. این شاخص را گاهی با ضریب آلفا نیز می‌شناسند. شاخص یاد شده توسط «لی کرونباخ» (Lee Cronbach) دانشمند روانشناسی و علوم تربیتی در سال ۱۹۵۱ معرفی شدآلفای کرونباخ را می‌توان به عنوان ضریب همبستگی بین دو سوال در نظر گرفت که به منظور اندازه‌گیری دستیابی به یک هدف به کار گرفته می‌شوند. این شاخص به عنوان تابعی از تعداد گویه‌ها در پرسشنامه، متوسط کوواریانس بین زوج گویه‌ها و واریانس امتیازات پرسشنامه است.برای سنجش سازگاری درونی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده می‌شود. به این ترتیب با افزایش میزان سازگاری درونی پرسشنامه، ضریب آلفا نیز افزایش می‌یابد به این معنی که اگر گویه‌ها بیشترین ارتباط را با هدف مورد بررسی (متغیر مربوط به فرضیات تحقیق) داشته باشند، این ضریب بزرگ می‌شود.

اغلب با توجه به نوع داد‌ه‌­ها، برای محاسبه نقطه تمرکزشان از معیارهای متفاوتی استفاده می­‌شود. با توجه به شهرت و کاربرد فراوان شاخص­‌های آماری «میانگین» (Mean)، «میانه» (Median) و «نما» (Mode)، در این قسمت، به معرفی و مقایسه معیارهای مرکزی می­‌پردازیم.

با وجود این که در بسیاری موارد، میانگین توصیف نسبتاً کاملی از مجموعه داده­‌ها ارائه می­‌دهد، اما گاهی وجود اطلاعات بیشتر در مورد داده‌­ها ضروری است. یک مفهوم مهم در ارتباط با داده‌­های آماری، میزان تغییرات آن­هاست. بدین معنی که اندازه­‌گیری­‌ها تا چه اندازه از فردی به فرد دیگر تغییر می‌­کند. تغییرات و پراکندگی داده‌­ها توسط شاخص یا معیارهای پراکندگی قابل اندازه‌گیری است. مهمترین معیارهای پراکندگی عبارتند از دامنه تغییرات، میانگین انحراف­‌ها از میانگین، واریانس و انحراف معیار که در این قسمت به معرفی برخی از ویژگی­‌های آ­ن‌­ها می­‌پردازیم.

آزمون t برای تعیین اختلاف معناداری میانگین یک گروه با یک مقدار پیش فرض و یا میانگین های دو گروه به کار می روند.

2.2

 

3.3

 

 

لینک خرید فیلم آموزشی

لینک خرید فیلم آموزشی:

دریافت فیلم آموزشی مبحث الفای کرونباخ،نمودار ها و شاخص های مرکزی و پراکندگی به همراه آزمون تی در نرم افزار spss

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان

 

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت