• 3825
 • 3846
 • 2629

  تحلیل آماری همه رشته ها

 • 585

  تحلیل اماری فصل چهارم پایان نامه

 • 2242

  انجام تحلیل اماری

 • 2241

  انجام پروژه اس پی اس اس

 • 2786

  تلفن تماس 09399861113

 • 3333

  نرم افزار SMART PLS

 • 3336

  نرم افزار IBM SPSS AMOS

دانلود فیلم آموزشی تی زوجی (Paired-Samples T Test) در spss

دانلود فیلم آموزشی تی زوجی (Paired-Samples T Test) در spss

در این فیلم آموزش به بررسی اژمون تی زوجی همراه با مثال با کیفیت نرمال پرداخته شده است.

پیشفرض‌های تحلیل t زوجی یا آزمون تی وابسته

۱- توزیع داده‌ها باید نرمال باشد (با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف).

۲- داده‌ها باید در مقیاس فاصله‌ای یا نسبی باشند (ماننده نمره سن، وزن، پرسشنامه و …).

۳- دو نمره به دست آمده باید از یک جامعه باشد (همانند وزن در سالمندان در دو دوره متفاوت).

 

Paired-Samples T Test

لینک خرید فیلم آموزشی

لینک خرید فیلم آموزشی:

دریافت فیلم آموزشی آزمون تی زوجی (Paired-Samples T Test) در spss

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت